ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-33/18

 

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23
z późn. zm.)  ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Asystenta sędziego

 

w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

 

Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

 

Termin konkursu:

 

wyznaczam na dzień 12 listopada 2018 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127,
00 – 898 Warszawa.

 

Zastrzegam możliwość zmiany miejsca konkursu w przypadku dużej liczby zgłoszeń na powyższe stanowisko.Wymagania:

 

zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 

 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
  z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą złożyć dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

wyznaczam na dni: 3 października 2018 r. – 26 października 2018 r.

 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa p. 359B, p. III

 

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Publikacja listy kandydatów do II etapu:

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej sądu w dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 16.00.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia
  do konkursu,
 2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego
  oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).

 

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 

 

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

 

Unieważnienie konkursu:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Dodatkowe informacje:

 

Uprzejmie informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie oferuje na stanowisku Asystenta sędziego wynagrodzenie w składnikach stałych w wysokości 3312,00 zł brutto oraz w składnikach niestałych ok. 1000,00 zł brutto (niestałe składniki gwarantowane
do końca 2018 r.)

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą przy al. „Solidarności” 127
w Warszawie. Administrator danych informuje, że:

 

 

 1. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 

– przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,

 

– kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

ol start=”3″

 • Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 • Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa krajowego, które zostały wskazane
  w zakładce Ważne dokumenty i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 • Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: