Asystent ds. orzecznictwa lekarskiego w zakresie przygotowywania umów gospodarczych i cywilnoprawnych w Warszawie

Wymiar etatu: 1 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

 

ul. Sandomierska 5/7, 02-567 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

 

Miejsce pracy znajduje się na II piętrze budynku Polikliniki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
w Warszawie.

 

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15,
 • praca biurowa,
 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

1)    przygotowywanie projektów porozumień, umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz aneksów
do ww. porozumień/umów, 2)    współpraca z Zespołem ds. Zamówień Publicznych, w tym przygotowywanie projektów umów stanowiących załącznik do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 

 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i ich aktualizacja,
 • przygotowywanie projektów pism, wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych dotyczących działalności Wydziału.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • wykształcenie: średnie,
 • 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z obszaru prawa,
 • znajomość ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych,
 • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi do nich oraz o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu,
 • umiejętność obsługi programu MS Word i Excel.

 

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • 6 miesięcy doświadczenia w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych lub gospodarczych,
 • znajomość kodeksu pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi systemów informacji prawnej.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE ·       życiorys i list motywacyjny,·       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,·       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, ·       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,·       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,·       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DODATKOWE·       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW·       dokumenty należy składać do: 20 sierpnia 2017 roku,·       decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu,·       miejsce składania dokumentów:Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiAul. Pawińskiego 17/2102-106 WarszawaNa kopercie proszę zamieścić numer referencyjny  „nr ref. LG/asys/5/WA” INNE INFORMACJE

 

Proponowane wynagrodzenie to 3 000,00 zł brutto + ew. wysługa lat.

 

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER:
w zakładce Praca w ZER MSW > dokumenty do pobrania: http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html

 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

 

Zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 269 z późn. zm.).Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy,
że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną. Techniki i metody naboru:-      weryfikacja formalna  nadesłanych ofert,

 

 • test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna zawierająca pytania sprawdzające wiedzę merytoryczną.
Udostępnij na: