Aplikant radcowski I roku rocznik 2021- Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje

Aplikanta radcowskiego I roku

do Wydziału Interwencyjno-Procesowego

Wymagania:

 1. Status aplikanta pierwszego roku aplikacji radcowskiej,
 2. Zainteresowanie w zakresie prawa i postępowania podatkowego i administracyjnego,
 3. Rozumienie problemów przedsiębiorców i zagadnień ich dotyczących,
 4. Umiejętność obsługi programów LEX i Legalis,
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków:

 1. Dokonywanie analizy orzecznictwa,
 2. Prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw interwencyjnych i procesowych, które zostaną zlecone,
 3. Sporządzania projektów opinii prawnych,
 4. Sporządzanie projektów odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych,
 5. Zastępowania radców prawnych na rozprawach,
 6. Uczestnictwo w ogłoszeniach wyroków sądowych,
 7. Przygotowywanie akt radcom prawnym,
 8. Sporządzanie zestawień i analiz,
 9. Sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. Wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. Możliwość długookresowej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Termin, do którego należy składać dokumenty – 15 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

Miejscem pracy jest Warszawa.

Kandydat spełniający powyższe kryteria proszony jest o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie oraz oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, na adres: pawel.chrupek@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „aplikant radcowski – Warszawa”. Przesyłając aplikację kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Klauzula informacyjna dla rekrutowanych kandydatów

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
 • w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy oraz odnośnie udziału w dalszych rekrutacjach – wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Po wyborze kandydata dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innych form umowy zatrudnieniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia aplikacji kandydata i udziału w rekrutacji. Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolna. W przypadku, jeśli rekrutacja przebiega za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innego podmiotu – dane kandydata otrzymaliśmy od tego podmiotu.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje rekrutacyjne, usługi doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych).

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z  siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.           

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                          Data i podpis kandydata

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Udostępnij na: