Aplikant radcowski

Kancelaria P-Law Legal Advisors specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości. Zakres doradztwa świadczonego przez zespół prawników Kancelarii obejmuje wsparcie prawne na etapie przygotowawczym, inwestycyjnym (zarówno w ramach procesu deweloperskiego jak i spółdzielczego), na etapie komercjalizacji nieruchomości oraz w ramach bieżącej obsługi związanej z zarządzaniem nieruchomościami.

Kancelaria P-Law Legal Advisors nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim w zakresie samodzielnego prowadzenia postępowań sądowych klienta kancelarii, w tym przygotowywania pism procesowych w bezpośrednich ustaleniach z klientem, a jedynie pod kierunkiem radcy prawnego lub adwokata, zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz monitorowania postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez kancelarie komornicze. Preferowany aplikant I roku.

Miejsce pracy: Warszawa Śródmieście Południowe – ul. Lwowska 5 lok. 11

Wymagania:
– chęć i gotowość nawiązania stałej, trwałej współpracy z kancelarią;
– obowiązkowość i duże poczucie odpowiedzialności za wykonanie zleconych zadań;
– dokładność, samodzielność;
– zdolności analityczne;
– terminowość, dobra organizacja pracy;
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność nawiązania relacji z klientem;
– dynamizm w działaniu;
– umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
– możliwość rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach prawa oraz zdobycia cennego doświadczenia w czasie licznych wystąpień w ramach reprezentacji przed sądami powszechnymi (w przypadku zainteresowania kandydata również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami pracy);
– możliwość objęcia patronatem aplikanta radcowskiego;
– możliwość samodzielnego budowania relacji z klientem i podejmowania decyzji w zakresie sposobu prowadzenia zleconych spraw, oczywiście z jednoczesnym wsparciem i pod kierunkiem merytorycznym radcy prawnego i adwokata;
– elastyczne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane współpracą, proszone są o przesłanie CV na adres: kontakt@p-law.pl z dopiskiem „aplikant radcowski”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 5/11. 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych; 3) dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody; 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: kontakt@p-law.pl; 5) w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem; 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/11 00-660 Warszawa, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.

Udostępnij na: