Apelacja w sprawach karnych – jak konstruować zarzuty, wnioski i uzasadnienie pisma – szkolenie 30.09.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Malinowa, II piętro, 30 września 2015 r. w godz. 10.00–17.00

Zajęcia prowadzone będą w formie praktycznych warsztatów. Na podstawie podawanych przez prowadzącą zajęcia stanów faktycznych uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowywać będą projekty zarzutów i wniosków apelacyjnych. Dyskutowana będzie zawartość merytoryczna uzasadnienia pisma procesowego. Wszystkie zagadnienia odnosić się będą do stanu prawnego po 1 lipca 2015 r.

prof. dr hab. Monika Całkiewicz – radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 15 pkt.

Program szkolenia :

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Konstruowanie zarzutów apelacyjnych – cz. 1

• obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 kpk)
• obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 kpk)
• błąd w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 kpk)
• rażąca niewspółmierność kary, środka karnego lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka (art. 438 pkt 4 kpk)

11.30–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.15 Konstruowanie zarzutów apelacyjnych – cz. 2

• obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 kpk)
• obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 kpk)
• błąd w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 kpk)
• rażąca niewspółmierność kary, środka karnego lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka (art. 438 pkt 4 kpk)
• bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 kpk)
• zmiana lub uchylenie orzeczenia na podst. art. 435 i 440 kpk

13.15–13.45 lunch

13.45–15.15 Konstruowanie apelacji z punktu widzenia obrońcy albo pełnomocnika

• gravamen
• zakres i granice zaskarżenia
• zakres i granice rozpoznania apelacji

15.15–15.30 przerwa kawowa

15.30–17.00 Wnioski i uzasadnienie apelacji

• wnioski skarżącego a rozstrzygnięcia sądu odwoławczego
• kompleksowy charakter apelacji

Uwaga:
Powyższy program stanowi zaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

390 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
780 zł netto* –dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 30-09-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie www.oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: