Apel do WSA i NSA ws. umożliwienia prowadzenia rozpraw z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

OIRP w Warszawie wspólnie z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony praw człowieka wystosowała oficjalne pismo do prezesów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie umożliwienia przeprowadzania rozpraw zdalnie. 

Wspomniane rozwiązania są już wykorzystywane w sądach powszechnych, jednak w praktyce ani w WSA w Warszawie, ani w NSA nie są one stosowane. Wszystkie sprawy kierowane są na posiedzenia niejawne, niezależnie od zgody stron. Dzieje się tak również w sprawach dotyczących podstawowych praw człowieka oraz klientów szczególnie wrażliwych. Sądy powołują się na brak technicznych możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość. Bezwzględne rozpatrywanie spraw na posiedzeniach niejawnych uniemożliwia czynny udział stron i/lub ich pełnomocników w postępowaniach mających na celu kontrolę decyzji administracyjnych, co stanowić może naruszenie prawa jednostki do sądu. 

Brak możliwości zapoznania się z całymi aktami sprawy w praktyce podważa także możliwość skutecznej obrony przez pełnomocnika interesów klienta, a samej stronie utrudnia odwołanie się od niekorzystnej dla niej decyzji.

Poniżej publikujemy pełną treść obu pism wraz z listą ich sygnatariuszy: