Aktualnie poszukujemy na stanowisko: Radca Prawny

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. („Spółka”) to spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych, m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG) i energii elektrycznej. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych. Spółka posiada kilka Regionów Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Polski, poza tym dysponuje siecią Terminali LPG, m.in. Terminalem Morskim LPG w Szczecinie. Firma jest Organizatorem Programów Paliwa BAQ i QGAZ oraz Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus.

 

 

 

Aktualnie poszukujemy na stanowisko:

 

Radca Prawny

 

 

 

Miejsce pracy: Warszawa, Płock

 

Ważne do: 30.09.2018

 

 

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę  będąc odpowiedzialnym za:

 

 

 • Opiniowanie projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pomoc w ich redagowaniu,
 • Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych Spółki oraz pomoc w ich redagowaniu,
 • Opiniowanie umów i porozumień, których stroną jest Spółka oraz pomoc w ich redagowaniu,
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Realizacja i świadczenie jako pełnomocnik (na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa) obsługi prawnej Spółki.

 

 

 

Pracując u nas możesz liczyć na:

 

 

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

 

 

 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 

 

 • Wykształcenie wyższe prawnicze oraz ukończona aplikacja radcowska/ adwokacka,
 • Posiadasz tytuł Radcy Prawnego,
 • Posiadasz co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku Radcy Prawnego (w ciągu ostatnich 8 lat pracy),
 • Znasz biegle język angielski,
 • Obsługujesz biegle pakiet MS Office ( w szczególności MS Excel),
 • Znasz systemy informacji prawnych LEX oraz LEGALIS,
 • Posiadasz doświadczenie w obsłudze organów Spółek prawa handlowego, w tym Spółek Skarbu Państwa,
 • Posiadasz doświadczenie w świadczeniu usług prawnych w obszarze zagadnień związanych z praktyczną znajomością: Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego (w szczególności prawo zobowiązań), Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

Aplikacja na stanowisko Radcy Prawnego  powinna zawierać:

 

 

 • Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • Kopię uchwały o wpisie na listę Radców Prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną * dotycząca ochrony danych osobowych,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści zamieszczonej poniżej **.

 

 

 

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

 

 

 1. orlenpaliwa@orlen.pl

 

w temacie wiadomości prosimy wpisać: RP/09/2018.

 

 

 

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce 36-145, Widełka 869

 

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 

 

 • listownie na adres: Widełka 869, 36-145 Widełka
 • przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

 

 

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 

 

 • listownie na adres: ul. Zglenickiego 46A, 09-411 Płock
 • przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

ol start=”2″

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
 • Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do ORLEN Paliwa Sp. z o.o. innych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
 • Uzasadniony interes ORLEN Paliwa Sp. z o.o.. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

ol start=”4″

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 

 

 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 • ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

ol start=”5″

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
 • Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 46A; 09-411 Płock, przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Paliwa Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Paliwa przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN Paliwa Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 46A; 09-411 Płock, przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

ol start=”7″

 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
 • Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w   Orlen Paliwa Sp. z o.o. zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Udostępnij na: