Akademia Sztuki Wojennej poszukuje radców prawnych

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie reprezentowana przez Rektora–Komendanta poszukuje kandydatów na stanowiska radców prawnych.

 

Do zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 

 • sporządzanie, opiniowanie lub weryfikacja pod względem prawnym dokumentów
  w szczególności z zakresu  finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy;
 • udzielanie informacji o treści obowiązujących przepisów prawnych oraz wyjaśnień
  w zakresie ich stosowania;
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych, wydawanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych w Akademii w szczególności z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy;
 • reprezentowania Akademii Sztuki Wojennej przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,  organami administracji, w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacji, organami egzekucyjnymi we wszystkich instancjach w zakresie prowadzonych spraw.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z ustawą
  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • potwierdzenie wpisu na listę radców prawnych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego;
 • praktyczna znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy oraz wiodącego stanowiska judykatury w ww. zakresie;
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej oraz jednostki wojskowej;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość obsługi programu LEX;
 • umiejętność organizacji pracy, rozwiązywania problemów, jasnego formułowania wniosków, pracy zespołowej i współpracy z innymi;
 • terminowość, dokładność, sumienność, uczciwość, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność, kreatywność;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej uczelni wyższych, jednostek resortu Obrony Narodowej.

 

 

 

Przewidywana forma współpracy:  umowa zlecenia lub umowa o pracę.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

 • CV + list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe prawnicze
  oraz aktualny wpis na listę radców prawnych;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, itp.);
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie rekrutacyjnej na stanowisko radcy prawnego przez Akademię Sztuki Wojennej dla celów prowadzonej rekrutacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami
  z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

 

Miejsce pracy:

 

Warszawa (dz. Rembertów) – siedziba Akademii Sztuki Wojennej

 

 

 

Kopie wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

 

Wydział Personalny

 

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 10300-910 Warszawa

 
z dopiskiem: „Radca Prawny – oferta pracy”

 

 

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261-813-097.

 

 

 

Termin składania dokumentów:

 

7 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu do tut. Akademii)

 

 

 

Inne informacje:

 

Oryginały dokumentów będą wymagane do wglądu podczas konkursu.

 

Dokumenty, które wpłyną do Akademii po wyżej wymienionym terminie oraz dokumenty przesłane drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

 

Akademia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu telefonicznie.

 

 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie rekrutacyjnej na stanowisko radcy prawnego przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie dla celów  prowadzonej rekrutacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne
i  niezbędne  do realizacji celów prowadzonej rekrutacji.”.

 

 Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@akademia.mil.pl).

 

Niewykorzystane oferty kandydaci będą mogli odebrać w Wydziale Personalnym Akademii Sztuki Wojennej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.  Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie ww. terminu.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: