Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zatrudni aplikanta radcowskiego

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Prawnych w Biurze ds. prawno-organizacyjnych

Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Niezbędne wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek prawo,
 • Pożądany status aplikanta radcowskiego,
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w urzędzie, jednostce administracji publicznej, sądzie, instytucji publicznej, kancelarii prawnej lub dziale prawnym przedsiębiorstwa
 • Pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 ( mile widziane C1)
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość prawa i postępowania administracyjnego i cywilnego,
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Wiedza w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej,  prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego, prowadzenia  windykacji należności w tym postępowań egzekucyjnych, postępowań dyscyplinarnych będzie dodatkowym atutem,
 • Posiadanie dobrego warsztatu prawniczego, umiejętność sprawnego korzystania z baz informacji prawnej, logicznego wnioskowania i formułowania wniosków na piśmie, umiejętność tworzenia decyzji administracyjnych, pism procesowych i korespondencji urzędowej,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Staranność i rzetelne prowadzenie dokumentacji zleconych postepowań,

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 • Sporządzanie pod nadzorem radcy prawnego projektów decyzji administracyjnych, pism procesowych w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowywanie pism i odpowiedzi w korespondencji z organami administracji publicznej i urzędami centralnymi,
 • Legislacja wewnętrzna, przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wydawanych przez władze Uczelni,
 • Współpraca z radcą prawnym przy prowadzeniu windykacji należności przysługujących APS,
 • Udzielanie konsultacji i porad prawnych innym jednostkom wewnętrzny m APS,
 • Przygotowanie i prowadzenie zleconych szkoleń wewnętrznych z zakresu stosowania prawa dla innych jednostek APS,
 • Zlecone działania przy obsłudze postępowań dyscyplinarnych w zakresie doradztwa świadczonego przez biuro ds. Prawno-Organizacyjnych,
 • Researche oraz opracowywanie opinii prawnych i stanowisk dla komórek organizacyjnych APS,
 • Tworzenie i opiniowanie wybranych umów zawieranych przez APS,
 • Monitorowanie orzecznictwa sądowego oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie APS,
 • Stała współpraca z radcą prawnym APS,
 • Prowadzenie dokumentacji postępowań realizowanych w ramach działalności Biura ds. Prawno-Organizacyjnych.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze 3750,00 brutto,
 • dodatek stażowy % za każdy przepracowanych rok, max. 20 %,
 • umowa o pracę,
 • praca w wymiarze ¾ etatu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, i posiadanie uprawnień
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • pisemne Oświadczenie:
  1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów do Działu Kadr pok. 1117,  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na adres e-mail ksajnog@aps.edu.pl. do dnia 29 marca 2021r.

APS zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Udostępnij na: