Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Dodane: 12 października 2021 16:52 - ważne do: 27 października 2021

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej programów wsparcia i płatności obszarowych

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: ARiMR/DPZP/88/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-stałe zatrudnienie,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
– Sporządzanie opinii prawnych w zakresie objętym kompetencjami wydziału,
– Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów umów, aktów prawnych i rozstrzygnięć administracyjnych.
– Reprezentacja Prezesa Agencji przed sądami administracyjnymi.

Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe prawnicze;
– uprawnienia radcy prawnego;
– co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny,
– znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa spółek handlowych, przepisów dotyczących postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, ustaw o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących postepowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących postepowania egzekucyjnego w administracji.
– praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów;
– umiejętność sporządzania opinii i umów.

Wymagania pożądane:
– obowiązkowość, sumienność;
– komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
    (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
  4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i wpis na listę radców prawnych.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 października 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/88/21                                                                                                                                       

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/88/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DPZP/88/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Udostępnij na: