SZKOLENIE ONLINE – Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w wybranych kategoriach spraw) – 30.11.2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 30.11.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie postępowania dowodowego w sprawach z zakresu prawa pracy (w tym odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469) oraz konstrukcji pism procesowych z zakresu prawa pracy, problemów praktycznych w wybranej kategorii spraw z zakresu prawa pracy (wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu itp.), ze szczególnym uwzględnieniem: mobbingu,  naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i naruszenia dóbr osobistych (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043), naruszenia zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, postępowania dowodowego z zakresu zwolnienia grupowego z przyczyn niedotyczących pracownika.

 sSO dr Monika Rosłan – Karasińska, obecnie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Posiada tytuł naukowy dr nauk prawnych, rozprawa doktorska „Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika” (Instytut Nauk Prawnych PAN styczeń 2010r.).

Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469).
 • pisma procesowe z zakresu prawa pracy,
 • problemy praktyczne w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności: wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu, konstruowanie pism procesowych (pozwów, apelacji) w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy,

1100-1115 przerwa

1115-1300

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu mobbingu (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043); ciężar dowodu z uwzględnieniem orzecznictwa;
 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i naruszenia dóbr osobistych (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043); ciężar dowodu z uwzględnieniem orzecznictwa.

1300-1330 przerwa

1330-1500  

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.
 • metody obliczenia odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (z uwzględnieniem orzecznictwa).
 • kara umowna.
 • przy uwzględnieniu ram czasowych szkolenia również postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika.

w tym w szczególności:

 • tryb dokonywania zwolnień grupowych.
 1. działania informacyjno- konsultacyjne.
 2. przedstawicielstwa pracowników: przedstawiciele pracowników, związki zawodowe.
 • porozumienie w sprawie zwolnień grupowych i regulamin zwolnień grupowych.
 1. strony, termin zawarcia, charakter prawny.
 • zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • świadczenia socjalne i szczególne uprawnienia przysługujące pracownikom zwalnianym z przyczyn ich niedotyczących.
 • skutki naruszenia trybu zwolnień grupowych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  zaawansowany

uczestnicy dobrze znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, które objęte są zakresem przedmiotowym szkolenia i mają bieżącą lub częstą możliwość ich interpretacji lub stosowania w swojej praktyce zawodowej. Posiadają także wiedzę w zakresie orzecznictwa sądowego w obszarze zagadnień objętych tematyką szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 30.11.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: