● VII Spotkania Madryckie za nami

W dniach 23–25 kwietnia odbyła się 7. edycja „Spotkań Madryckich”. Podczas „Spotkań” omówiono także współpracę warszawskiej OIRP z Konsulem RP oraz WPHI Ambasady RP w Madrycie w zakresie promocji i dostarczania informacji o pomocy prawnej świadczonej przez członków Izby warszawskiej.

Informacja o OIRP w Warszawie na www WPHI Ambasady RP w Madrycie, czytaj tutaj.

Madrycka Izba Adwokacka (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM) stworzyła „Spotkania Madryckie” jako forum, na którym spotykają się przedstawiciele samorządów prawniczych z całego świata. W tym roku Izbę warszawską reprezentował na nim mec. Radosław Radosławski, członek Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie. Forum jest miejscem wymiany opinii, poglądów, a także dyskusji na istotne dla naszego zawodu tematy o charakterze globalnym. W tym roku organizatorzy przewidzieli cztery tematy wiodące:
• Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo;
• Wyzwania wobec pojawienia się nowych form wykonywania zawodów prawniczych;
• Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów;
• Świat biznesu i prawa człowieka.
Tematy były omawiane w formule dyskusji panelowej, a większość uczestników biorących udział w dyskusji stanowili przedstawiciele krajów Ameryki Łacińskiej. Była też spora grupa prawników z państw Maghrebu i Afryki Subsaharyjskiej. Spośród państw europejskich udział wzięli m.in. przedstawiciele izb adwokackich z Frankfurtu, Paryża, Amsterdamu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, reprezentowanej przez mec. Radosława Radosławskiego, członka Komisji Zagranicznej.

W kontekście zmian w procedurze karnej umożliwiających radcom prawnym występowanie w charakterze obrońcy w sprawach karnych, duże znaczenie miał pierwszy panel, odnoszący się do cyberprzestępczości. Problem ten został naświetlony z punktu widzenia informatycznego, prawnego i socjologicznego. Niewątpliwą zaletą dyskusji był udział przedstawicieli hiszpańskiej policji i prokuratury. Przedstawili oni m.in. problem lekceważenia drobnych spraw o niewielkiej wartości przedmiotu szkody, co prowadzi do przedwczesnego umarzania, często z pominięciem wykonania zasadniczych czynności procesowych. Z tymi problemami pokrzywdzeni często borykają się także w Polsce. W odpowiedzi na tak przedstawioną sytuację komisarz Silvia Barrera wskazała, że w Hiszpanii istnieje ogólnokrajowa baza, do której zgłaszane są wszelkie cyberprzestępstwa, nawet te, które spowodowały stosunkowo nieznaczną szkodę materialną. System ten ma na celu wychwytywanie potencjalnie dużych zorganizowanych grup przestępczych posługujących się tym samym modus operandi i wyrządzających, co prawda niewielkie, szkody jednostkowe, jednak w dużej skali. Najważniejszą konkluzją tej części spotkania było podkreślenie konieczności ścisłej współpracy organów ścigania z innymi tego typu instytucjami z różnych krajów.

W ramach panelu dotyczącego alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów zaprezentowana została koncepcja szerokiego zastosowania mediacji w sprawach karnych. Koncepcję tę przedstawił Oscar Cruz Barney, były dziekan Colegio de Abogados de México. Prace nad stosowną ustawą trwają obecnie w Meksyku, a ich celem jest wprowadzenie szerokich możliwości mediacji pomiędzy sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym. Prawnicy i politycy zdają sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw mogących wynikać z uzależnienia wymiaru kary od wyniku mediacji („kupowanie sprawiedliwości”). Dlatego też propozycje skupiają się na pospolitych przestępstwach o stosunkowo niewielkiej szkodliwości społecznej, nie obejmując jednak przestępstw najcięższego kalibru ani tych związanych z narkotykami. Niemniej jednak niewątpliwą zaletą tego typu rozwiązań prawnych jest możliwość uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy, co w założeniu ma pełnić jednocześnie funkcję karną i pozytywnie wpłynąć na ekonomikę procesową.

Hiszpania od trzech lat odnotowuje ujemne saldo migracji, gdyż wobec dwucyfrowego bezrobocia emigranci powracają do swoich krajów pochodzenia. Ci, którzy decydują się na pozostanie, muszą stawić czoła nie tylko problemom związanym z zapewnieniem bytu sobie i swojej rodzinie, ale i problemom prawnym wynikającym z zaniedbanych i często zapomnianych spraw toczących się w Polsce.

VII Spotkania Madryckie były również okazją do zacieśniania współpracy z Madrycką Izbą Adwokacką. Komisja Zagraniczna podjęła działania, aby współpraca otrzymała sformalizowane ramy w postaci umowy o współpracy. Umowa ta byłaby dla Hiszpanii dopełnieniem porozumienia zawartego w lutym br. z izbą barcelońską. Ważnym punktem tej umowy jest, będący obecnie na etapie ustaleń, program wymiany i staży dla aplikantów z obu Izb.

Kwestie związane z organizacją pomocy prawnej oraz przekazaniem informacji o możliwościach ustanowienia pełnomocnika w kraju były przedmiotem spotkania wysłannika OIRP w Warszawie z Krzysztofem Czaplickim, Konsulem RP w Madrycie. Możliwość współpracy warszawskiej OIRP w zakresie promocji i dostarczania informacji o pomocy prawnej świadczonych przez członków naszej Izby została omówiona w trakcie spotkania z Mirosławem Węglarczykiem, Szefem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie. WPHI zajmuje się podejmowaniem działań zachęcających hiszpańskie firmy do inwestycji w Polsce, promocją gospodarczą Polski oraz organizacją konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych dla przedstawicieli hiszpańskiego biznesu. Nawiązane kontakty posłużą promocji zawodu radcy prawnego, a także umożliwią wymianę i przekazywanie informacji pomiędzy warszawską OIRP a ambasadą RP w Madrycie w zakresie działalności prowadzonej przez WPHI.

Udostępnij na: